امروز:۱۳۹۶/۰۷/۲۶
یادآپ
×
×

برنامه درسی دوره

پارادایم های بازاریابی
0ساعت 7 دقیقه
بازاریابی چیست؟
0ساعت 4 دقیقه
تفاوت های نیاز و خواسته
0ساعت 4 دقیقه
مکانیزم ایجاد نیاز و تقاضا
0ساعت 7 دقیقه
چه کسی رقیب است؟
0ساعت 5 دقیقه
کسب اطلاعات بازاریابی
0ساعت 4 دقیقه
بخش بندی بازار
0ساعت 5 دقیقه
انتخاب بازار هدف
0ساعت 5 دقیقه
جایگاه سازی
0ساعت 4 دقیقه
طراحی محصول
0ساعت 4 دقیقه
قیمت گذاری
0ساعت 5 دقیقه
سیستم توزیع
0ساعت 3 دقیقه
ترویج و ترفیع
0ساعت 2 دقیقه
آمیزه بازاریابی خدمات
0ساعت 3 دقیقه
جمع بندی
0ساعت 3 دقیقه
بالا
در حال بارگذاری