امروز:۱۳۹۶/۰۳/۰۵
یادآپ
×
×

برنامه درسی دوره

مشخص کردن هدف و برنامه ریزی برای به موقع رسیدن
0ساعت 12 دقیقه
استراتژی
0ساعت 11 دقیقه
داشتن آمادگی ذهنی و تیپ مناسب
0ساعت 14 دقیقه
آمادگی برای برد یا باخت
0ساعت 10 دقیقه
چگونگی شروع و ارائه جلسه
0ساعت 11 دقیقه
چگونگی پایان جلسه
0ساعت 9 دقیقه
بالا
در حال بارگذاری