• دانشجو این واحد را تمام کرده جمع بندی 1 year, 1 month ago

  دانشجو این واحد را تمام کرده جمع بندی این دوره شناخت کهن الگوهای شخصیتی

 • دانشجو این واحد را تمام کرده هرمس : زرنگ و چابک و باهوش و رایزن ، داری قدرت جذب بالا 1 year, 1 month ago

  دانشجو این واحد را تمام کرده هرمس : زرنگ و چابک و باهوش و رایزن ، داری قدرت جذب بالا این دوره شناخت کهن الگوهای شخصیتی

 • دانشجو این واحد را تمام کرده آتنا : منظم و برنامه ریز و هدفمند 1 year, 1 month ago

  دانشجو این واحد را تمام کرده آتنا : منظم و برنامه ریز و هدفمند این دوره شناخت کهن الگوهای شخصیتی

 • دانشجو این واحد را تمام کرده آپولو : منظم و برنامه ریز و هدف گذار 1 year, 1 month ago

  دانشجو این واحد را تمام کرده آپولو : منظم و برنامه ریز و هدف گذار این دوره شناخت کهن الگوهای شخصیتی

 • دانشجو این واحد را تمام کرده دیمیتر : مراقبت و تامین و سازماندهی و پشتیبانی 1 year, 1 month ago

  دانشجو این واحد را تمام کرده دیمیتر : مراقبت و تامین و سازماندهی و پشتیبانی این دوره شناخت کهن الگوهای شخصیتی